Informació per als participants

Valencià

XXII FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA”

DISSABTE 03 d’octubre de  2020

En primer lloc informar, que el dia el qual es realitzarà el Festival serà el 03 d’octubre de  2020.

Passem a detallar-vos el funcionament del festival, del qual informem a totes aquelles agrupacions que com vosaltres participareu en el festival.

El mateix dia de vesprada, al voltant de les 18:00h, començaran els assajos o proves acústiques en el lloc on realitzarem el concert, en la  Casa de la Cultura.  Cada cor disposarà d’uns 20 minut per realitzar les proves que considere  oportunes. Més endavant vos detallarem tant l’orde per a la prova com per a l’actuació. El concert tindrà inici a les 19:30h.

Per a qualsevol consulta, no dubten en posar-se en contacte amb nosaltres.

Mail:  cordexativa@hotmail.com

Tel: 678233229

Castellà

XXII FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA”

SÁBADO  03 de octubre de  2020

En primer lugar informarlos, que el día que se realizará el Festival será el 03 de octubre de  2020.

Pasamos a detallar el funcionamiento del festival, del que informamos a todas aquellasagrupaciones que como vosotros participará en el festival.

El mismo día por la tarde, alrededor de las 18:00 h, comenzarán los ensayos o pruebasacústicas en el lugar donde realizaremos el concierto, en la Casa de la Cultura. Cada corodispondrá de unos 20 minutos para realizar las pruebas que considere oportunas. Másadelante os detallaremos tanto la orden para la prueba como para la actuación. El conciertotendrá inicio a las 19:30 h.

Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Mail: cordexativa@hotmail.com

Tlf: 678233229