Què pretenem…

Tots els xiquets tenen capacitat per a cantar

Cantar és una activitat natural, juntament amb el moviment i la paraula; per tant, el fet de cantar hauria d’esdevenir en un fet quotidià i habitual.

La cançó desenvolupa la percepció auditiva i les experiències emocionals, físiques i mentals, sempre que estiga ben dirigida.

Amés, el cant coral com a treball en equip, desperta el sentiment de solidaritat: escoltar, veure i viure des del conjunt.

Repte didàctic i musical

Activitat formativa, dirigida especialment al públic infantil, partint de la premissa que la cançó és l’element bàsic per a estructurar el bon ensenyament musical, és un excel·lent mitjà d’expressió voluntària i constitueix un element important de la formació humana.

La cançó desenvolupa la percepció auditiva i les experiències emocionals, físiques i mentals, sempre que estiga ben dirigida. A més, el cant coral com a treball en equip, desperta el sentiment de solidaritat: escoltar, veure i viure des del conjunt.

En definitiva, des d’aquest projecte se’ns planteja tot un repte didàctic i musical, el qual caldrà anar consolidant tant o més que l’artístic: l’objectiu social de promocionar la  participació activa dins del Cor de Xàtiva. A més, les portes per participar en aquest projecte estan obertes al públic en general.

Què pretenem…

Viure l’experiència musical amb sensibilitat com a vehicle que permet comunicar-se i expressar emocions.

Adquirir la tècnica necessària com a mitjà per assolir una interpretació correcta en l’àmbit del cant coral.

Fomentar la responsabilitat individual, el compromís, la cooperació, l’esforç i la constància a favor de la consecució del projecte col·lectiu i del creixement personal.

Adquirir fluïdesa en la lectura de les partitures corals.

Cantar –de manera col·lectiva o individual- amb bona emissió vocal, afinació i rigor rítmic al servei d’una bona conjunció i homogeneïtat tímbrica.

Aplicar els coneixements adquirits de tècnica vocal per tal d’assegurar una bona execució del repertori.

Viure l’assaig com a part d’un procés d’aprenentatge i evolució contínua.

Adquirir els recursos necessaris per desenvolupar-se en públic amb naturalitat per tal que el concert esdevinga una experiència plena i vital.

Adquirir els elements bàsics de cultura històrica, musical i d’estètica interpretativa.

Interpretar el repertori coral de qualsevol època i estil adeqüat a cadascun dels nivells.

Valorar i respectar el repertori coral universal, amb especial èmfasi en el repertori coral valencià.

Ser conscient de l’oportunitat que suposa formar part del projecte didactico-artístic i del Cor de Xàtiva com a institució Coral de la ciutat.

I en cada grup…

6 i 7 anys       MÍNIMUS (els més menuts)

6 i 7 anys       MÍNIMUS (els més menuts)

– Cantar cançons a l’uníson amb una emissió sana, postura corporal correcta, afinació justa, bona dicció i regularitat rítmica.
– Memoritzar i comprendre el sentit musical i argumental del repertori treballat.
– Utilitzar el moviment corporal (lliure o guiat) com a suport en la interpretació musical.
– Prendre consciència de la veu pròpia com a instrument.
– Assimilar la dinàmica d’assaig i de concert.
– Ser conscient del treball en equip que suposa el fet de cantar en un cor.

8 i 9 anys       MEDIUM  (els mitjans)

8 i 9 anys       MEDIUM  (els mitjans)

– Cantar cançons a una i dues veus, i cànons, amb una emissió sana i neta, postura corporal correcta, afinació justa, bona dicció i regularitat rítmica.
– Seguir una partitura coral fins a 3 veus.
– Prendre consciència de la importància de la higiene vocal.
– Adquirir les nocions bàsiques de tècnica vocal que assegurin una emissió correcta de la veu.
– Aplicar a la pràctica coral els coneixements adquirits a llenguatge musical.
– Mantenir la concentració en els assaigs i concerts.
– Ser conscient de la importància de l’aportació individual al grup.

10 i 11 anys   MAGNA (els grans)

10 i 11 anys   MAGNA (els grans)

– Cantar fins a tres veus -amb tot el cor o en petit grup-, mostrant autonomia i seguretat.
– Mantenir una posició orgànica i natural del cos que faciliti una emissió àmplia, dúctil, projectada i connectada.
– Integrar i aplicar els coneixements de tècnica vocal i llenguatge musical al repertori treballat.
– Mostrar iniciativa i ser capaç de fer propostes interpretatives amb criteri propi.
– Adaptar-se als llenguatges gestuals de diferents directors.
– Interpretar diferents tipus de repertori, atenent a les seves particularitats estilístiques i diversos formats.
– Adquirir resistència mental i física, amb una actitud energètica i activa durant assaigs i concerts.
– Assumir la responsabilitat individual com a element imprescindible per al bon funcionament col·lectiu.